Bärengruppe 2017
Bärengruppe 2018
Bärengruppe 2023
Bärengruppe aus dem Jahr 2023

Bär: Finn Nues

Hexe: Leon Roth

Knutsche: Oliver Schmitt

Zigeuner: Alexander Bülow

Bärenführer: Jan Philipp Setzer

Kassa: Marco Hoffmann

Korb: Christof Menn

Teufel: Arne Fuchs

Wurstkorb: Jan Philipp Langer

2023

Corona: hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht :(

2022

Corona: hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht :(

2021
Bärengruppe aus dem Jahr 2020

Bär: Christopher Dornhöfer

Hexe: Lukas Roth

Knutsche: Benjamin Winke

Zigeuner: Lucas Türtmann

Bärenführer: Matthias Meinhard

Kassa: Philipp Stötzel

Korb: Marc Stücher

Teufel: Jan Philipp Langer

2020
Bärengruppe aus dem Jahr 2019

Bär: Maximilian Neus

Hexe: Lukas Roth

Knutsche: Benjamin Winke

Zigeuner: Christopher Dornhöfer

Bärenführer: Matthias Meinhard

Kassa: Marcel Fröhlich

Korb: Marc Stücher

Teufel: Jan Philipp Langer

2019
Bärengruppe aus dem Jahr 2018

Bär: Marc Stücher

Hexe: Matthias Meinhardt

Knutsche: Mats Erik Roth

Zigeuner: Christopher Dornhöfer

Bärenführer: Jens Menn

Kassa: Marcel Fröhlich

Korb: Benjamin Winke

Teufel: Timo Weiß

2018
Bärengruppe aus dem Jahr 2017

Bär: Malte Schwarzpaul

Hexe: Jens Menn

Knutsche: Mats Erik Roth

Zigeuner: Jannick Dickel

Bärenführer: Marcel Fröhlich

Kassa: Frank Hein

Korb: Christian Schwermer

Teufel: Timo Weiß

2017
Bärengruppe aus dem Jahr 2016

Bär: Jens Menn

Hexe: Mats Erik Roth

Knutsche: Malte Schwarzpaul

Zigeuner: Jannick Dickel

Bärenführer: Sven Oliver Krämer

Kassa: Frank Hein

Korb: Christian Schwermer

Teufel: Timo Weiß/ Marcel Fröhlich

2016
Bärengruppe aus dem Jahr 2015

Bär: Sven Oliver Krämer

Hexe: Marvin Stenzel

Knutsche: Malte Schwarzpaul

Zigeuner: Thomas Wied

Bärenführer: Carsten Rockenfeller

Kassa: Frank Hein

Korb: Christian Schwermer

Teufel: Heinrich Schulmeister

Wurstkorb: Karl Herbert Dornhöfer

2015
Bärengruppe aus dem Jahr 2014

Bär: Sven Oliver Krämer

Hexe: Marvin Stenzel

Knutsche: Malte Schwarzpaul

Zigeuner: Thomas Wied

Bärenführer: Carsten Rockenfeller

Kassa: Frank Hein

Korb: Christian Schwermer

Teufel: Maik Stecher

2014
Bärengruppe aus dem Jahr 2013

Bär: Steffen Domnick

Hexe: Felix Menn

Knutsche: Marc Steven Krämer

Zigeuner: Thomas Wied

Bärenführer: Carsten Rockenfeller

Kassa: Sven Matuschzik

Korb: Dirk Müller

Teufel: Maik Stecher

2013
Bärengruppe aus dem Jahr 2012

Bär: Steffen Domnick

Hexe: Felix Menn

Knutsche: Marc Steven Krämer

Zigeuner: Dirk Müller

Bärenführer: Markus Wied

Kassa: Sven Matuschzik

Korb: Stefan Menn

Teufel: Maik Stecher

2012
Bärengruppe aus dem Jahr 2011

Bär: Dirk Müller

Hexe: Felix Menn

Knutsche: Marc Steven Krämer

Zigeuner: Markus Wied

Bärenführer: Sebastian Menn

Kassa: Sven Matuschzik

Korb: Stefan Menn

Teufel: Florian Hein

2011
Bärengruppe aus dem Jahr 2010

Bär: Christoph Bald

Hexe: Felix Menn

Knutsche: Sören Weiß

Zigeuner: Sebastian Menn

Bärenführer: Michael Stötzel

Kassa: Markus Wied

Korb: Stefan Menn

Teufel: Klaus Müller

2010
Bärengruppe aus dem Jahr 2009

Bär: Dirk Stecher

Hexe: Michael Stötzel

Knutsche: Torben Weiß

Zigeuner: Sebastian Menn

Bärenführer: Knut Schneider

Kassa: Sören Weiß

Korb: Christian Menn

Teufel: Klaus Müller

2009
Bärengruppe aus dem Jahr 2008

Bär: Dirk Stecher

Hexe: Michael Stötzel

Knutsche: Torben Weiß

Zigeuner: Sebastian Menn

Bärenführer: Knut Schneider

Kassa: Markus Wied

Korb: Christian Menn

Teufel: Klaus Müller

2008
Bärengruppe aus dem Jahr 2007

Bär: Jens Sagenmüller

Hexe: Kai Ranke

Knutsche: Dirk Helmes

Zigeuner: Michael Stötzel

Bärenführer: Matthias Stötzel

Kassa: Christoph Bald

Korb: Christian Menn

Teufel: Knut Schneider / Klaus Müller

2007
Bärengruppe aus dem Jahr 2006

Bär: Jens Sagenmüller

Hexe: Kai Ranke

Knutsche: Dirk Helmes

Zigeuner: Frank Vorländer

Bärenführer: Torsten Klotz

Kassa: Gunter Lange

Korb: Matthias Stötzel

Teufel: Knut Schneider

2006
Bärengruppe aus dem Jahr 2005

Bär: Jens Sagemüller

Hexe: Kai Ranke

Knutsche: Dirk Helmes

Zigeuner: Frank Vorländer

Bärenführer: Gerd Vorländer

Kassa: Gunter Lange

Korb: Torsten Klotz

Teufel: Christian Schwarzpaul

2005
Bärengruppe aus dem Jahr 2004

Bär: Jens Sagemüller

Hexe: Kai Ranke

Knutsche: Dirk Helmes

Zigeuner: Frank Vorländer

Bärenführer: Gerd Vorländer

Kassa: Gunter Lange

Korb: Torsten Klotz

Teufel: Christian Schwarzpaul

2004
Bärengruppe aus dem Jahr 2003

Bär: Stephan Moll

Hexe: Christian Gottwald

Knutsche: Christian Schwarzpaul

Bärenführer: Gerd Vorländer

Kassa: André Helmes

Korb: Steffen Bublitz

Teufel: Helge Knobbe

2003
Bärengruppe aus dem Jahr 2002

Bär: Stephan Moll

Hexe: Christian Gottwald

Knutsche: Michael Stötzel

Zigeuner: Uwe Vorländer

Bärenführer: Guido Menn

Kassa: André Helmes

Korb: Steffen Bublitz

Teufel: Helge Knobbe

2002
Bärengruppe aus dem Jahr 2001

Bär: Stefan Moll

Hexe: Lars Stein

Knutsche: Michael Stötzel

Zigeuner: Uwe Vorländer

Bärenführer: Guido Menn

Kassa: André Helmes

Korb: Steffen Bublitz

Teufel: Andreas Peters

2001
Bärengruppe aus dem Jahr 2000

Bär: Christoph Stein

Hexe: Lars Stein

Knutsche: Oliver Klein

Zigeuner: Holger Nies

Bärenführer: Wolfgang Menn

Kassa: Andreas Roth

Korb: Hendrik Schäfer

Teufel: Jens Herrmann

2000
Bärengruppe aus dem Jahr 1999

Bär: Christoph Stein

Hexe: Lars Stein

Knutsche: Oliver Klein

Zigeuner: Markus Stein

Bärenführer: Wolfgang Menn

Kassa: Andreas Roth

Korb: Hendrik Schäfer

Teufel: Jens Herrmann

1999
Bärengruppe aus dem Jahr 1998

Bär: Dirk Haberkamm

Hexe: Henning Moll

Knutsche: Oliver Klein

Zigeuner: Frank Runte

Bärenführer: Wolfgang Menn

Kassa: Andreas Roth

Korb: Markus Stein

Teufel: Jens Herrmann

1998
Bärengruppe aus dem Jahr 1997

Bär: Stefan Ranke

Hexe: Torsten Knobbe

Knutsche: Harald Roth

Zigeuner: Frank Runte

Bärenführer: Henning Moll

Kassa: Markus Helmes

Korb: Dirk Stein

Teufel: Peter Schmidt

1997
Bärengruppe aus dem Jahr 1996

Bär: Stefan Ranke

Hexe: Henning Sohler

Knutsche: Harald Roth

Zigeuner: Jürgen Winke

Bärenführer: Dirk Stein

Kassa: Frank Krieg

Korb: Henning Moll

Teufel: Michael Roth

1996
Bärengruppe aus dem Jahr 1995

Bär: Stefan Ranke

Hexe: Henning Sohler

Knutsche: Harald Roth

Zigeuner: Jürgen Winke

Bärenführer: Dirk Stein

Kassa: Frank Krieg

Korb: Wolfgang Schwaak

Teufel: Michael Roth

1995
Bärengruppe aus dem Jahr 1994

Bär: Klaus Kuhly

Hexe: Ralf Sohler

Knutsche: Andreas Münker

Zigeuner: Holger Söder

Bärenführer: Steffen Schlabach

Kassa: Frank Krieg

Korb: Wolfgang Schwaak

Teufel: Michael Roth

1994
Bärengruppe aus dem Jahr 1993

Bär: Klaus Kuhly

Hexe: Ralf Sohler

Knutsche: Andreas Münker

Zigeuner: Andre Jung

Bärenführer: Steffen Schlabach

Kassa: Frank Krieg

Korb: Wolfgang Schwaak

Teufel: Michael Roth

1993
Bärengruppe aus dem Jahr 1992

Bär: Karl Herbert Dornhöfer

Knutsche: Hartmut Wirth

Bärenführer: Dirk Müssener

Kassa: Magnus Roth

Korb: Christof Nies

Teufel: Wolfgang Weiß

1992
Bärengruppe aus dem Jahr 1991

Bär: Karl Herbert Dornhöfer

Hexe: Roland Spitzer

Knutsche: Hartmut Wirth

Zigeuner: Thomas Münker

Bärenführer: Dirk Müssener

Kassa: Magnus Roth

Korb: Christof Nies

Teufel: Wolfgang Weiß

1991
Bärengruppe aus dem Jahr 1990

Bär: Volker Limper

Hexe: Magnus Roth

Knutsche: Frank Roth

Zigeuner: Thomas Münker

Bärenführer: Wolfgang Weiß

Kassa: Hartmut Wirth

Korb: Christof Nies

Teufel: Dirk Müssener

1990
Bärengruppe aus dem Jahr 1988

Bär: Volker Limper

Hexe: Walter Schneider

Knutsche: Frank Roth

Zigeuner: Bernd Münker

Bärenführer: Meinolf Stötzel

Kassa: Stefan Uebach

Korb: Rüdiger Menn

Teufel: Dirk Müssener

1988
Bärengruppe aus dem Jahr 1987

Bär: Jürgen Stötzel

Hexe: Walter Schneider

Knutsche: Andreas Roth

Zigeuner: Bernd Münker

Bärenführer: Frank Krämer

Kassa: Meinolf Stötzel

Korb: Rüdiger Menn

Teufel: Roland Menn

1987
Bärengruppe aus dem Jahr 1986

Bär: Meinolf Stötzel

Hexe: Walter Schneider

Knutsche: Andreas Roth

Zigeuner: Bernd Münker

Bärenführer: Frank Krämer

Kassa: Pauli Helmes

Korb: Rüdiger Menn

Teufel: Jürgen Stötzel

1986
Bärengruppe aus dem Jahr 1985

Bär: Hans Jörg Krämer

Hexe: Hartmut Hoffmann

Knutsche: Andreas Roth

Zigeuner: Bernd Münker

Bärenführer: Frank Krämer

Kassa: Pauli Helmes

Korb: Bernd Bublitz

Teufel: Martin Münker

1985
Bärengruppe aus dem Jahr 1984

Bär: Hans Jörg Krämer

Hexe: Uwe Menn

Knutsche: Pauli Helmes

Zigeuner: Volker Stötzel

Bärenführer: Erhard Schmitt

Kassa: Jürgen Roth

Korb: Bernd Bublitz

Teufel: Martin Münker

1984
Bärengruppe aus dem Jahr 1982

Bär: Jürgen Roth

Hexe: Klaus Münker

Knutsche: Ernst Karl Winke

Zigeuner: Lothar Bublitz

Bärenführer: Erhard Schmitt

Kassa: Rudolf Wirth

Korb: Christof Menn

Teufel: Volker Stötzel

1982
Bärengruppe aus dem Jahr 1981

Bär: Jürgen Roth

Hexe: Klaus Münker

Knutsche: Ernst Karl Winke

Zigeuner: Lothar Bublitz

Bärenführer: Erhard Schmitt

Kassa: Rudolf Wirth

Korb: Christof Menn

Teufel: Volker Stötzel

1981
Bärengruppe aus dem Jahr 1980

Bär: Thomas Koch

Hexe: Klaus Münker

Knutsche: Ernst Karl Winke

Zigeuner: Lothar Bublitz

Bärenführer: Dieter Runte

Kassa: Rolf Wirth

Korb: Christof Menn

Teufel: Volker Stötzel

1980
Bärengruppe aus dem Jahr 1979

Bär: Horst Bublitz

Hexe: Ulrich Menn

Knutsche: Heiner Stötzel

Zigeuner: Rüdiger Neus

Bärenführer: Michael Schafranek

Kassa: Ernst Karl Winke

Korb: Bernd Menn

Teufel: Volkmar Menn

1979
Bärengruppe aus dem Jahr 1978

Bär: Horst Bublitz

Knutsche: Gerhard Menn

Zigeuner: Rüdiger Neus

Bärenführer: Michael Schafranek

Kasse: Bernd Menn

Korb: Ulrich Menn

Teufel: Volkmar Menn

1978
Bärengruppe aus dem Jahr 1977

Bär: Joachim Stötzel

Knutsche: Gerhard Menn

Zigeuner: Erhard Vorländer

Bärenführer: Ulrich Menn

Kassa: Horst Schneider

Korb: Manfred Limper

Teufel: Volkmar Menn

1977
Bärengruppe aus dem Jahr 1976

Bär: Manfred Limper

Knutsche: Friedrich Weiß

Zigeuner: Erhard Vorländer

Bärenführer: Joachim Stötzel

Kassa: Horst Schneider

Korb: Fritz Reiner Stötzel

Teufel: Ulrich Schneider

1976
Bärengruppe aus dem Jahr 1975

Bär: Manfred Bublitz

Knutsche: Friedrich Weiß

Zigeuner: Manfred Limper

Bärenführer: Friedhelm Schneider

Kassa: Joachim Stötzel

Korb: Fritz Reiner Stötzel

Teufel: Heiner Menn

1975
Bärengruppe aus dem Jahr 1974

Bär: Friedrich Weiß

Knutsche: Friedhelm Vorländer

Zigeuner: Helmut Vorländer

Bärenführer: Manfred Bublitz

Kassa: Ulrich Beier

Korb: Hans J. Manteufel

Teufel: Friedhelm Schneider

1974
Bärengruppe aus dem Jahr 1973

Bär: Werner Menn

Knutsche: aus Müsen

Zigeuner: Helmut Vorländer

Bärenführer: Karl Heinz Bublitz

Kassa: Ulrich Beier

Korb: Manfred Bublitz

Teufel: Friedhelm Schneider

1973
Bärengruppe aus dem Jahr 1972

Bär: Erhard Menn

Knutsche: Friedhelm Vorländer

Zigeuner: Helmut Vorländer

Bärenführer: Werner Menn

Kassa: Heinz Bublitz

Korb: Friedrich Weiß

Teufel: Manfred Bublitz

1972
Bärengruppe aus dem Jahr 1971

Bär: Werner Menn

Knutsche: Helmut Schwarzpaul

Zigeuner: Friedrich W. Stötzel

Bärenführer: Ernst K. Hermann

Kassa: Erhard Menn

Korb: Karl Heinz Bublitz

Teufel: Ulrich Beier

1971
Bärengruppe aus dem Jahr 1970

Bär: Erhard Menn

Knutsche: Helmut Schwarzpaul

Zigeuner: Helmut Vorländer

Bärenführer: Ernst K. Hermann

Kassa: Werner Menn

Korb: Karl Heinz Bublitz

Teufel: Ulrich Beier

1970
Bärengruppe aus dem Jahr 1969

Bär: Ernst K. Hermann

Knutsche: Helmut Schwarzpaul

Zigeuner: Helmut Vorländer

Bärenführer: Erhard Menn

Kassa: Eberhard Koch

Korb: Günter Klotz

Teufel: Werner Menn

1969
Bärengruppe aus dem Jahr 1968

Bär: Edmund Schwarzpaul

Knutsche: Helmut Schwarzpaul

Zigeuner: Otto Stein

Bärenführer: Dieter Klotz

Kassa: Eberhard Koch

Korb: Wilhelm Schwarzpaul

Teufel: Werner Menn

1968
Bärengruppe aus dem Jahr 1967

Bär: Reinhard Schlabach

Knutsche: Edmund Schwarzpaul

Zigeuner: Otto Stein

Bärenführer: Dieter Klotz

Kassa: Karl Heinz Stein

Korb: Wilhelm Schwarzpaul

Teufel: Eberhard Koch

1967
Bärengruppe aus dem Jahr 1965

Bär: Walter Menn

Knutsche: Lothar Klein

Zigeuner: Otto Stein

Bärenführer: Karl Heinz Stein

Kassa: Reinhard Schlabach

Korb: Helmut Hoffmann

Teufel: Edmund Schwarzpaul

1965
Bärengruppe aus dem Jahr 1964

Bär: Helmut Hoffmann

Knutsche: Lothar Klein

Zigeuner: Walter Menn

Bärenführer: Reinhard Schlabach

Kassa: Karl Heinz Stein

Korb: Otto Stein

Teufel: Edmund Schwarzpaul

1964
Bärengruppe aus dem Jahr 1963

Bär: Otto Stein

Knutsche: Walter Roth

Zigeuner: Lothar Klein

Bärenführer: Ulrich Schlabach

Kassa: Karl Heinz Stein

Korb: Erhard Lehnhof

Teufel: Norbert Schwarzpaul

1963
Bärengruppe aus dem Jahr 1962

Bär: Lothar Klein

Bärenleiter: Erhard Lehnhof

Knutsche: Walter Roth

Korb: Erwin Roth

Polizist: Karl Heinz Sohler

Teufel: Ulrich Schlabach

Zigeuner: Karl Heinz Stein

1962
Bärengruppe aus dem Jahr 1961

Bär: Erhard Lehnhof

Bärenleiter: Werner Helmes

Kasse: Ulrich Roth

Knutsche: Walter Roth

Neger: Lothar Klein

Polizist: Erwin Roth

Teufel: Karl Heinz Stein

1961
Bärengruppe aus dem Jahr 1960

Bär: Werner Helmes

Bärenleiter: Erwin Roth

Hexe: Karl Heinz Sohler

Kasse: Ulrich Roth

Knutsche: Walter Roth

Korb: Erhard Lehnhof

Teufel: Manfred Lehnhof

Zigeuner: Ulrich Schlabach

1960
Bärengruppe aus dem Jahr 1959

Bär: Fritz Roth

Bärenleiter: Karl Dornhöfer

Hexe: Siegfried Münker

Kasse: Karl Heinz Sohler

Knutsche: Walter Roth

Korb: Wilhelm Münker

Teufel: Walter Menn

Zigeuner: Werner Helmes

1959
Bärengruppe aus dem Jahr 1958

Bär: Erhard Lehnhof

Bärenleiter: Erich Helmes

Hexe: Karl Heinz Sohler

Kasse: Walter Menn

Knutsche: Herbert Stein

Knubbelkopf: Rudi Münker

Korb: Fritz Roth

Teufel: Karl Dornhöfer

Zigeuner: Hennes Schneider

1958
Bärengruppe aus dem Jahr 1957

Bär: ???

Bärenleiter: Walter Kuhly

Hexe: Helmut Roth

Kasse: ???

Knutsche: Herbert Stein

Korb: ???

Teufel: Artur Menn

Zigeuner: Werner Roth

1957
Bärengruppe aus dem Jahr 1955

Bär: Walter Kuhly

Bärenleiter: Bernhard Lehnhof

Kasse: Gerhard Menn

Knutsche: Herbert Stein

Korb: Helmut Roth

Teufel: Artur Menn

Wurstkorb: Werner Menn

Zigeuner: Werner Roth

1955
Bärengruppe aus dem Jahr 1953

Bär: Walter Kuhly

Bärenleiter: Bernhard Lehnhof

Knutsche: Herbert Stein

Korb: Siegfried Roth

Korb: Werner Menn

Korb: Helmut Roth

Zigeuner: Werner Roth

1953
Bärengruppe aus dem Jahr 1950

Bär: Ernst Stötzel

Bärenleiter: Erich Roth

Hexe: Friedrich Lehnhof

Kasse: Siegfried Roth

Knutsche: Gerhard Stein

Korb: Karl Menn

Zigeuner: Günter Menn

1950